کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

سرعت
مدت قرارداد
ترافیک مصرفی
زمان راه اندازی
ساعات رایگان
طرح اول
540,000 ریال سالانه
16 مگ
یکساله
24 گیگ
3 روز کاری
نداردطرح دوم
1,080,000 ریال سالانه
16 مگ
یکساله
6 گیگ
3 روز کاری
3تا8،12تا13طرح سوم
1,600,000 ریال سالانه
16 مگ
یکساله
110 گیگ
3 روز کاری
نداردجشنواره ویژه
1,150,000 ریال سالانه
16 مگ
18ماه
200 گیگ
3 روز کاری
ندارد